Energielabel bestaande woningen

Wat is het energielabel?

Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed. Het label loopt van A t/m G. Een woning met het A-label is het energiezuinigst en met het G-label het minst zuinig. Een erkende (gecertificeerde) adviseur kan een energielabel voor uw woning opstellen. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Bij grote aanpassingen aan de woning moet het label worden herzien.

Vanaf wanneer is het energielabel verplicht?

Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel kunnen overhandigen aan de koper/huurder. Voor huurwoningen van een woningcorporatie geldt als ingangsdatum 1 januari 2009. Voorwaarde is wel dat de corporatie voor die datum al haar woningen van een energielabel heeft voorzien. Particuliere verhuurders dienen wel vanaf 1 januari 2008 een energielabel te kunnen overhandigen. Het energielabel moet worden overgedragen bij transport van de woning.

Waarom wordt het energielabel ingevoerd?

De overheid wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel. De overheid wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol.

Werkwijze opname t.b.v. energielabel.

Het bepalen van de EI (Energie-Index) voor het energielabel gebeurt door een opname van het gebouw te maken.

Alle gevelvlakken en openingen hierin worden opgemeten, tevens wordt van de onderdelen bepaald wat de isolatiewaarde (Rc-waarde) is. Van het dak en de beganegrondvloer worden ook de maatvoering en de isolatiewaarde vastgelegd. Onderzocht wordt welke kierdichting in het gebouw aanwezig is. Ook worden de technische installaties op diverse onderdelen opgenomen.

De volgende zaken worden opgenomen:
  • oppervlakte van de gevels.
  • oppervlakte van de ramen, panelen en deuren.
  • oppervlakte van de beganegrondvloer.
  • oppervlakte van de dakvlakken.
  • ligging van het gebouw.
  • isolatiewaarde van de diverse constructie onderdelen.
  • kierdichting en ventilatie.
  • verwarmingsinstallatie en de warmwaterbereiding.
  • leidingverloop.

Gegevens die niet te achterhalen zijn door visuele inspectie, worden gerelateerd aan het bouwjaar van de woning. Mogelijk kunt u, de eigenaar/bewoner, ons ook nog aanvullende informatie over uw woning verschaffen.

De gevonden gegevens worden uitgewerkt en hierna in een gecertificeerd computerprogramma ingevoerd, waarna het label kan worden bepaald. Deze gegevens worden naar de certificerende instantie (SenterNovem) verzonden, die na goedkeuringen een nummer uitreikt voor het certificaat. Bij afmelding wordt het certificaat in een algemeen bestand vast gelegd en EP Bouwadvies B.V. kan het definitieve label uitdraaien.

Wat heeft u in praktijk aan het label.

Momenteel (per 1 januari 2008) wordt bij overdracht van een woning een energielabel geƫist, dit geldt ook voor woningen die na die datum worden verhuurd.
In theorie kan een koper bij twee gelijkwaardige woningen de woning kiezen met het beste label, dit komt in praktijk niet voor. Wel zal het zo zijn dat door de stijgende energieprijzen (van jan 2000 tot jan 2007 85%) een woning met een goed label aanmerkelijk lagere woonlasten zal opleveren. Mogelijk zal in de toekomst energiebelasting worden geheven aan de hand van het label dat aan het huis is gegeven.
Bij verkoop van een huis kan een laag label argumentatie zijn om de verkoop prijs ter discussie te stellen. Als verkoper kunt u dit ondervangen door een maatwerkadvies (EPA) te laten maken, hierin wordt aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden om het label te upgraden en welke kosten hieraan verbonden zijn.
Het is echter bijna onmogelijk zonder zeer grote bouwkundige en installatietechnische ingrepen een woning meer dan een of twee energieklassen te laten stijgen.

Waarvoor een opname Energielabel door een gecertificeerd bouwkundig bureau laten verrichten?

In de markt zijn vele partijen die het afgeven van een energielabel aanbieden. Hieronder zitten energiemaatschappijen, elektrotechnische bedrijven, schilders, maar ook makelaars en andere partijen in de vastgoedmarkt. Veelal wordt er niet met eigen procescertificaat en met uitgeklede/beperkte software gewerkt. Deze partijen hebben zeker de kennis op hun eigen vakgebied in huis, maar ontberen de veelal de nodige kennis om een constructie juist te beoordelen of een goed maatwerkadvies te maken met bouwkundige onderbouwing.

Als u een label aanvraagt moet u ook de zekerheid hebben dat aan uw woning ook het juiste label wordt gehangen.
Mocht u aanpassingen aan uw woning gaan verrichten op basis van het maatwerkadvies dan wilt u ook zeker zijn dat u de juiste maatregelen neemt en er geen bouwkundige en bouwfysische fouten gemaakt zullen worden.

EP Bouwadvies B.V. is een, bij SKW certificatie, gecertificeerd bedrijf voor het inspecteren en afgeven van energielabels. Tevens is EP Bouwadvies B.V. volledig gediplomeerd volgens de eisen (ingaande 1 November 2008),die door de overheid worden gesteld. Ook beschikt EP Bouwadvies B.V. over zeer veel jaren bouwkundige ervaring en zeer gedegen bouwkundige opleidingen.

Hoe is de kwaliteit van de adviseurs en advies gewaarborgd?

Een certificerende instelling beoordeelt de kwaliteit van bedrijven die energielabels willen afgeven en verleent bij een goede beoordeling certificering. Consumenten kunnen via de VROM gecertificeerde adviseurs vinden. De gecertificeerde adviseurs moeten werken volgens een vastgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL9500). De certificerende instelling controleert steekproefsgewijs of het afgegeven energielabel juist is. Wanneer tijdens de steekproef een onjuist label wordt gevonden, volgt vervolgonderzoek bij de betreffende adviseur. Dat kan leiden tot het intrekken van het bedrijfscertificaat.
Vanaf 1 november 2008 moeten alle adviseurs en controleurs in het bezit zijn van een diploma (bewijs van vakbekwaamheid). Deze diploma’s zijn door de overheid ingevoerd om de vakbekwaamheid van de energielabel verstrekkende bedrijven te verhogen en daarmee het label nog betrouwbaarder te maken.

Invoering van een nieuw en verbetert energielabel.

Voor de gebruiker van het huidige energielabel is het niet duidelijk dat u het label alleen kunt gebruiken om woningen van hetzelfde type met elkaar te vergelijken, en niet woningen van verschillende typen. Het label wekt daarmee de indruk dat het een absolute waardering is, maar de waardering is juist relatief. De labelklasse (A - G) kunt u alleen gebruiken om woningen van hetzelfde type met elkaar te vergelijken. Een voorbeeld: u kunt het label van een hoekappartement niet zomaar vergelijken met het label van een tussenappartement. Deze woningen zijn bouwkundig namelijk niet hetzelfde. Een hoekappartement kent bijvoorbeeld veel meer buitenmuren dan een tussenappartement. Op het nieuwe energielabel zal worden aangegeven op welk woningtype het energielabel van toepassing is. Dat maakt duidelijk hoe het label gebruikt kan worden. Dit nieuwe energielabel wordt 1 januari 2009 door de overheid ingevoerd. EP Bouwadvies B.V. zal u van de wijzingen in het energielabel op de hoogte houden.

Waar kunnen consumenten terecht met klachten?

Als consumenten niet tevreden zijn over de gang van zaken rond het verstrekken van het energielabel, moeten zij in eerste instantie de adviseur zelf benaderen. Als ze er niet uitkomen, kan men een klacht indienen bij de certificerende instelling door wie de adviseur is gecertificeerd.

VROM is momenteel bezig de huidige klachtenregeling te verbeteren.

Energielabel laten maken?

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor de levering van een energielabel door EP Bouwadvies B.V..