Vooropname of nulmeting

Wat is een vooropname.

Een vooropname of ook wel een nulmeting geheten, is het vastleggen van een uitgangspunt (meting) waaraan latere metingen gerelateerd kunnen worden. Bij een vooropname wordt de staat van een woning/gebouw schriftelijk en visueel vastgelegd. De vooropname gebeurd door een nauwgezette visuele inspectie van de constructieve delen van een gebouw en de zogenaamde risico onderdelen (b.v. tegel- en stucwerk). De waarnemingen van de vooropname of nulmetingen worden vast gelegd in een schriftelijk rapport, waarbij het beeldmaterieel digitaal op een Cd-rom wordt meegeleverd.

In een aantal situaties kan het noodzakelijk zijn dat de standaard vooropname wordt uitgebreid door het pand(en) in te meten. Met behulp van laser(waterpas apparatuur) worden horizontale en indien nodig verticale metingen verricht. In de gevel worden een aantal meetbouten geplaatst, die worden ingemeten vanaf een vastpunt buiten het gebouw (b.v. een verder gelegen pand, viaduct o.i.d.). Door deze wijze van inmeten en vastlegging is eventuele schade gemakkelijk aantoonbaar.
Indien nodig kunnen er ook scheurmeters worden geplaatst. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over de aanwezige scheurvorming kan eventuele beweging van de scheur worden gevolgd. De scheurwijdtemeter wordt na het aanbrengen fotografisch vastgelegd zodat de aanvangspositie is bepaald.

In bepaalde gevallen is het tijdens de vooropname aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt de horizontale positie van het pand nauwkeurig vastgelegd. Schade door verzakking kan op deze manier worden aangetoond. Het rapport bevat een schriftelijke vastlegging en een situatietekening van de aangebrachte hoogtebouten.

Waarom een vooropname of nulmeting.

Er zijn nogal wat bouwactiviteiten die schaderisico's voor gebouwen en/of infrastructuur in de directe omgeving met zich meebrengen. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden zoals: heiwerk, het in- en uittrillen van damwanden, grondwerk, bemaling, en vrachtverkeer. Om discussie achteraf te voorkomen over schade en schadegrote is het noodzakelijk de status voor aanvang van de werkzaamheden vast gelegd te hebben. De vooropname / nulmeting is hier een zeer goed middel voor.

Wanneer een vooropname of nulmeting laten uitvoeren.

Als u als opdrachtgever werkzaamheden laat uitvoeren en er de kans bestaat dat er schade aan de omliggende bebouwing en/of infrastructuur kan ontstaan, is het zeker aan te bevelen om een vooropname te laten uitvoeren. Veelal wordt dit door de verzekering ook geƫist. In uw contractvorming naar de aannemer kunt u vastleggen dat de aannemer de vooropname moet verzorgen.

Ook als u zelf geen partij bent in bouwwerkzaamheden, kunt u een vooropname of nulmeting laten verrichten, dit kan als bewijslast bij eventueel opgelopen schade door werkzaamheden in uw omgeving.

Uiteindelijk blijft het beste om de bouwwerkzaamheden zo uit te voeren dat er geen schade ontstaat. Dit door b.v. trillingsarm te heien, op een juiste wijze te slopen e.d. EP Bouwadvies B.V., kan des gewenst met u meedenken over de toe te passen technieken en uitvoeringswijze.

Rapport

De rapportage van de vooropname is geheel objectief en bruikbaar voor eventueel procedures ten aanzien van schades.

De vooropname wordt uitgevoerd per object en vervolgens per onderdeel/verdieping/ruimte. In de rapportage worden de onderdelen, verdiepingen en ruimten apart genoemd. De eventueel waargenomen gebreken worden gespecificeerd met verwijzing naar het beeldmateraal.

De rapportage van de vooropname/nulmeting wordt in twee voud als papieren versie verstrekt. Foto materiaal wordt op Cd-rom geleverd, waarvan miniatuurweergaven in het rapport vermeld staan. Tevens wordt het vooropnamerapport op PDF te beschikking gesteld.

Op verzoek kan de vooropnamerapportage gedeponeerd worden bij de notaris.

Vraag vrijblijvend een offerte voor uw vooropname/nulmeting aan.