Kwaliteitsbeleid en geheimhouding volgens BRL 9500

Hierbij verklaart M. Grundmann dat het kwaliteitsbeleid van EP Bouwadvies B.V. er opgericht is het bedrijf blijvend te laten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 5, de interne kwaliteitsbewaking uit te voeren in overeenstemming met hoofdstuk 6 en adviezen te leveren die voldoen aan hoofdstuk 3, op een wijze in overeenstemming met hoofdstuk 4 van BRL9500(Nationale Beoordelingsrichtlijn).
Door procesbeheersing zal er altijd naar gestreefd worden, de meest effectieve en economische werkwijze toe te passen, zonder dat dit afbreuk doet aan het kwaliteitsniveau.

EP Bouwadvies B.V. verklaart de informatie, gegevens en/of documenten die in verband met de uitvoering van de gecertificeerde werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden bereikt en/of zijn en zullen worden verstrekt, met de vereiste zorgvuldigheid te beheren en te bewaken, zodat voor al de genoemde gegevens en/of documenten geheimhouding tegenover derden wordt gewaarborgd, behoudens wettelijke verplichtingen. De gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen bij derden worden geregistreerd. Onder informatie, gegevens en/ of documenten worden ook digitale gegevens, informatie en/of documenten begrepen. EP Bouwadvies B.V. zal nimmer aan hem verstrekte gegevens, documenten en/of zaken vernietigen, binnen de gestelde bewaringstermijn.

De directie van EP Bouwadvies B.V. zal zorgdragen dat medewerkers en door EP Bouwadvies B.V. ingehuurde derden, het interne kwaliteitshandboek verstrekt krijgen, ervan kennis nemen en hiervoor tekenen voor ontvangst en volgens dat handboek te werk gaan. Tevens wordt hierbij de geheimhoudingsverklaring getekend.

EP Bouwadvies B.V. zal zorgdragen dat de adviseurcode wordt beschermd, zodat misbruik hiervan wordt voorkomen.

Hierbij verklaart M Grundmann, dat de advisering op een onafhankelijke wijze verricht zal worden en dat de directie geen invloed zal uitoefenen op de uitkomsten van de diensten.

Datum: 13 januari 2008

Naam directeur: Ing. M. Grundmann MScHandtekening:


Klachtenafhandeling volgens het kwaliteitshandboek vlg. BRL 9500.

Een klacht is een (gegronde) uiting van ontevredenheid over een geleverde dienst met betrekking tot het leveren van Energieprestatiecertificaten en/of EPA maatwerkrapporten.
Klachten dienen altijd schriftelijk of per e-mail ingediend te worden, zodat er geen onduidelijkheid over een klacht kan ontstaan. De binnen gekomen klacht zal op het klachtenformulier worden geregistreerd. Binnen 5 dagen zal de klacht schriftelijk worden bevestigd en zal worden aangegeven of de klacht in behandeling zal worden genomen of wordt afgewezen. In deze brief zal ook de termijn worden genoemd waarbinnen de klacht (indien ontvankelijk verklaard) wordt afgehandeld. De klacht zal in de aangegeven termijn worden behandeld en gecommuniceerd met de klager.

Indien de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid van de klant is opgelost, dan is de wijze van beroep, " een contra expertise op kosten van ongelijk". Dit dient ook bij de afhandeling van de klacht gemeld te worden.

Klachtenafhandeling bouwkundige keuringen

Wij zien graag dat u tevreden bent met de keuringen die wij verzorgen. Indien dat niet het geval is, willen wij graag weten waarom, zodat wij kunnen trachten het probleem op te lossen. Dit om onze procedures in het voordeel van toekomstige klanten te verbeteren.

Bij klachten adviseren wij u de klacht schriftelijk in te dienen en te richten aan degene die het rapport heeft opgesteld. Wilt u in uw brief uw klacht duidelijk omschrijven, met opgave van details en omstandigheden? Voeg eventueel kopie├źn van relevante documenten, foto's e.d. bij.
Klachten zullen zo spoedig mogelijk onderzocht worden en wij streven ernaar deze binnen 21 dagen af te handelen. Klachten over de inspectie, rapportage of facturatie dienen binnen 30 dagen na dagtekening van het rapport of na verzenddatum van het rapport schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, met vermelding van de aangelegenheid waarover men wenst te klagen, dan wel zo spoedig mogelijk nadat hetgeen waarover waarover men wenst te klagen, heeft ontdekt. In dat laatste geval dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij/zij hetgeen waarover hij/zij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

Indien u ontevreden bent over enig aspect van de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht voorleggen aan:
- de Nederlandse rechter, domicilie kiezend te Amsterdam. Rechtbank Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam
- de Raad van Arbitrage van de ONRI. Deze instantie
toetst uw klacht aan de RVOI 2001-voorwaarden. Onri, Koningskade 30, 2596 AA Den Haag