Algemene voorwaarden EP Bouwadvies B.V.

artikel 1.
Algemeen.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EP Bouwadvies B.V. en Opdrachtgever waarop EP Bouwadvies B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met EP Bouwadvies B.V., voor de uitvoering waarvan door EP Bouwadvies B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en directie van EP Bouwadvies B.V..
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EP Bouwadvies B.V. en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien EP Bouwadvies B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat EP Bouwadvies B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2.
Offertes en aanbiedingen.

 1. Al de offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden EP Bouwadvies B.V. derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan EP Bouwadvies B.V. gegeven order geldt als aanbod, dat eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Van de door EP Bouwadvies B.V. gedane offertes maken deel uit( met name ook hetgeen in het vorige lid bepaalde ): ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op de offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door EP Bouwadvies B.V. in dit verband gemaakte gereedschappen, eigendom, moet op verzoek worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoud Bouwadvies zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 3. EP Bouwadvies B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is EP Bouwadvies B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EP Bouwadvies B.V. anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht EP Bouwadvies B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3.
Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

 1. De overeenkomst tussen EP Bouwadvies B.V. en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever EP Bouwadvies B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EP Bouwadvies B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. EP Bouwadvies B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. EP Bouwadvies B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door EP Bouwadvies B.V. of door EP Bouwadvies B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. EP Bouwadvies B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan EP Bouwadvies B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EP Bouwadvies B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EP Bouwadvies B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EP Bouwadvies B.V. zijn verstrekt, heeft EP Bouwadvies B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan EP Bouwadvies B.V. ter beschikking heeft gesteld. EP Bouwadvies B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EP Bouwadvies B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. EP Bouwadvies B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is EP Bouwadvies B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven dan nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen EP Bouwadvies B.V. bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van EP Bouwadvies B.V. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan EP Bouwadvies B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens EP Bouwadvies B.V. gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van EP Bouwadvies B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien EP Bouwadvies B.V. met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is EP Bouwadvies B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 van het Burgelijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij EP Bouwadvies B.V.
 15. - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op EP Bouwadvies B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
  - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  - of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4.
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

 1. EP Bouwadvies B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of Bouwadvies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van EP Bouwadvies B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is EP Bouwadvies B.V. bevoegd, na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van EP Bouwadvies B.V. kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EP Bouwadvies B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EP Bouwadvies B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn uit de wet en overeenkomst, kortvloeiende afspraken.
 4. Indien EP Bouwadvies B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is EP Bouwadvies B.V. gerechtigd vergoeding van de schade te vorderen daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is EP Bouwadvies B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door EP Bouwadvies B.V., zal EP Bouwadvies B.V. in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor EP Bouwadvies B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij EP Bouwadvies B.V. anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het EP Bouwadvies B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van EP Bouwadvies B.V. op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5.
Overmacht.

 1. EP Bouwadvies B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EP Bouwadvies B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van EP Bouwadvies B.V. of van derden daaronder begrepen. EP Bouwadvies B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat EP Bouwadvies B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. EP Bouwadvies B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij
 4. Voorzoveel EP Bouwadvies B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EP Bouwadvies B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6.
Betaling en incassokosten.

 1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse EP Bouwadvies B.V. is gevestigd of door overmaking op een door hem aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van de bankrekening als de dag van betaling.
 2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Dan heeft EP Bouwadvies B.V. het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van alle verbintenissen tegenover de koper op te schorten, onverminderd alle rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 3. Ook is EP Bouwadvies B.V. gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is EP Bouwadvies B.V. alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de Opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door EP Bouwadvies B.V. verrichte prestatie, onverminderd het recht op schadevergoeding. Blijft de Opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan EP Bouwadvies B.V., dan wel de kredietverzekeraar van EP Bouwadvies B.V., zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 15 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 20 % van de hoofdsom met een minimum van 100,-- euro alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de Opdrachtgever, zelfs al zou de Opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor EP Bouwadvies B.V. nadelige wijze.
 4. EP Bouwadvies B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. EP Bouwadvies B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. EP Bouwadvies B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan EP Bouwadvies B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

artikel 7.
Eigendomsvoorbehoud.

 1. Het door in het kader van de overeenkomst EP Bouwadvies B.V. geleverde blijft eigendom van EP Bouwadvies B.V. totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met EP Bouwadvies B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door EP Bouwadvies B.V. geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van EP Bouwadvies B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om EP Bouwadvies B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan EP Bouwadvies B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is EP Bouwadvies B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens EP Bouwadvies B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval EP Bouwadvies B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan EP Bouwadvies B.V. en door EP Bouwadvies B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EP Bouwadvies B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8.
Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn.

 1. De door EP Bouwadvies B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door EP Bouwadvies B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van EP Bouwadvies B.V., de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar EP Bouwadvies B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan EP Bouwadvies B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan EP Bouwadvies B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat EP Bouwadvies B.V. in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient EP Bouwadvies B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij EP Bouwadvies B.V. opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal EP Bouwadvies B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van EP Bouwadvies B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan EP Bouwadvies B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan EP Bouwadvies B.V. te verschaffen, tenzij EP Bouwadvies B.V. anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van EP Bouwadvies B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover EP Bouwadvies B.V. en de door EP Bouwadvies B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9.
Aansprakelijkheid.

 1. Indien EP Bouwadvies B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. EP Bouwadvies B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EP Bouwadvies B.V. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien EP Bouwadvies B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EP Bouwadvies B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van EP Bouwadvies B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. EP Bouwadvies B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EP Bouwadvies B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan EP Bouwadvies B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. EP Bouwadvies B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EP Bouwadvies B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10.
Vrijwaring.

 1. De Opdrachtgever vrijwaart EP Bouwadvies B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan EP Bouwadvies B.V. toerekenbaar is. Indien EP Bouwadvies B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden EP Bouwadvies B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al wat te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is EP Bouwadvies B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EP Bouwadvies B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 11.
Intellectuele eigendom

 1. EP Bouwadvies B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. EP Bouwadvies B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12.
Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EP Bouwadvies B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van EP Bouwadvies B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft EP Bouwadvies B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13.
Vindplaats en wijziging voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met EP Bouwadvies B.V..
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Voorwaarden bouwkundige keuringen.

Wat is een bouwkundige keuring?

Het doel van een bouwkundige keuring is het krijgen van inzicht in de conditie van de woning. Het rapport beoogt een getrouw beeld te geven van de kwaliteit van de woning.
Een bouwtechnische keuring van een bestaande woning houdt in dat een algemene inspectie wordt uitgevoerd van de woning in de staat waarin de woning zich bevindt op het moment van de keuring. De keuring is geen gedetailleerd bouwkundig onderzoek.
Bij de inspectie wordt een vast programma aangehouden. Hierbij is rekening gehouden met de gemiddelde behoeften van cliënten, de technische mogelijkheden en de kosten die gemoeid zijn met de keuring en garantie. De keuring beperkt zich daarom tot een visuele waarneming; onderdelen worden niet gedemonteerd, afwerkingen worden niet verwijderd.
Het pand wordt onafhankelijk en objectief beoordeeld aan de hand van vigerende technische voorschriften en normen, rekening houdend met het bouwjaar en de bouwwijze.
Voor de beoordeling is het z.g. Bouwbesluit, met inbegrip van de hiermee van toepassing verklaarde NEN-normen, ministeriele regelingen etc. het toetsingskader.
Van de gecontroleerde onderdelen wordt aangegeven welke gebreken zijn aangetroffen en welke herstelwerkzaamheden op korte termijn minimaal noodzakelijk zijn om het onderdeel weer in duurzame staat terug te brengen.

Wat buiten de keuring valt

Bij een bouwkundige keuring wordt geen specialistisch onderzoek - zoals bijvoorbeeld naar fundering, constructie van de woning en/of aanbouwen en/of bijgebouwen, alsmede inwendige constructies zoals schoorsteenkanalen en ventilatiekanalen - uitgevoerd.
Ook metingen en berekeningen vallen buiten de keuring.
Onderzoek naar bodemgesteldheid, eventueel aanwezige vervuilde grond, olietanks e.d. vallen buiten het bestek van dit onderzoek.
Onderzoek naar c.q. controle op het al dan niet verleend zijn van bouwvergunningen resp. naar het al dan niet voldoen aan deze vergunning(en) valt buiten het bestek van een bouwkundige keuring.
Onderzoek naar c.q. controle op het voldoen aan overeenkomsten (of onderliggende stukken als bijvoorbeeld een bouwkundig - of installatiebestek, technische omschrijvingen en/of tekeningen) vallen eveneens buiten het bestek van een bouwkundige keuring.
Geluids- en/of warmte-isolatie worden niet gecontroleerd.
Een bouwkundige keuring geeft geen indicatie over de waarde ven de woning, het bepalen van de waarde kan het beste door een taxateur worden gedaan.
Indeling, netheid van afwerkingen en inrichtingen evenals uiterlijke schoonheid van onderdelen worden buiten de beoordeling gelaten, tenzij de hieraan waargenomen gebreken het normale gebruik van het object ernstig belemmeren en/of onmogelijk maken.
Een eventuele controle van of via de kruipruimte, anders dan die welke de directe omgeving van het toegangsluik betreft, is niet opgenomen in het vaste programma. Een dergelijke controle kan evenwel worden uitgevoerd wanneer hiertoe specifiek opdracht is verleend en aan ARBO-eisen kan worden voldaan.
De ruimte moet in dat geval o.a. goed en veilig bereikbaar zijn, goed geventileerd, er mag geen water in de kruipruimte staan, de vrije hoogte onder de vloer(balken) dient minimaal 50 cm te zijn.

Mogelijkheden en beperkingen bij keuringen

Een keuring is een momentopname. Het resultaat kan worden beïnvloed door factoren zoals de weersgesteldheid. Zo kunnen lekkages na een langere droge periode moeilijker worden getraceerd.
Door de aard van de keuring (visueel), de methodiek van werken, en de beperkingen, kan een bouwkundige keuring geen garantie zijn voor het afwezig zijn van gebreken.
Kwaliteitsaanduidingen van de fundering, inbegrepen een voorlopige aanname aangaande de kwaliteitsklasse ervan in de in de gemeente Amsterdam gebruikelijke methodiek, zijn slechts indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor een definitieve indeling dienen over een langere periode metingen te worden verricht.
Redelijkerwijs goed en veilig bereikbare en toegankelijke ruimten en delen van constructies worden zo goed mogelijk geïnspecteerd. Ruimten onder, tussen of achter vloeren, plafonds, wanden, knieschotten worden geïnspecteerd vanuit en in de directe omgeving van toegangsluiken, voor zover deze redelijkerwijs bereikbaar
zijn en zonder gebruik te maken van gereedschappen en zonder het verplaatsen van huisraad kunnen worden geopend.
ARBO-wetgeving kan invloed hebben op de bouwkundige keuring.
Platte daken zullen uitsluitend worden betreden wanneer deze goed en veilig bereikbaar (met een ladder van max. 3 mtr.) en beloopbaar zijn, en er geen risico op het ontstaan van beschadiging en/of lekkages aanwezig is.
De beoordeling van dak, dakbedekking, goten e.d. is globaal en indicatief, het betreft geen detailcontrole.
Vloer-, wand- en plafondafwerkingen en inrichtings-elementen (b.v. de keuken) worden niet beoordeeld maar geregistreerd. Hier wordt volstaan met een algemene indruk van het onderdeel.
Inwendige constructies als van schoorstenen en dergelijke vallen buiten de inspectie omdat ze niet visueel controleerbaar zijn.
Niet gereinigde beglazing wordt niet gecontroleerd.
Waar onderdelen niet visueel kunnen worden geïnspecteerd en er desondanks (aanleiding tot) twijfel bestaat aan de conditie, zal worden geadviseerd om verdergaand onderzoek te laten plegen. Dit staat dan bij de diverse onderdelen aangegeven. Wanneer geen aantekening is gemaakt wil dat zeggen dat er geen directe reden is om te veronderstellen dat er gebreken zijn die ernstig afbreuk doen aan het functioneren en/of de duurzaam.
Daar voor het testen van de apparatuur en de installaties specifieke gereedschap en meetapparatuur benodigd is, valt dit buiten de keuring.
Voor wat betreft de elektrische installatie wordt, indien daar specifieke aanleiding toe is, bij de keuring steekproefsgewijs gezocht naar verboden bedradingen en leidingen. Tevens wordt gekeken naar de aanwezigheid van aardlek- schakelaar en aardelektrode.
Voor het verkrijgen van een gedetailleerd beeld van installaties is het aan te raden de nutsbedrijven en/of een waarborginstallateur in te schakelen. Overigens wordt doorgaans in koopakten een zinsnede opgenomen waarin door verkoper wordt verklaard dat installaties en over te dragen apparatuur naar behoren zijn aangesloten en functioneren. De bouwkundige keuring is geen vrijwaring voor de verkoper in deze.
Voor afwerkingen worden de ernstige, gebruiksbeperkende schaden gemeld, indien deze in de rondgang zijn opgemerkt. Er wordt niet specifiek gezocht.
Voor bijgebouwen wordt alleen een algemene indruk gegeven en worden ernstig gebruiksbeperkende gebreken gemeld.
Aanwezigheid van asbest wordt gemeld voorzover dit zichtbaar aanwezig is. Ook een vermoeden van aanwezigheid ervan zal worden vermeld. Definitieve vaststelling van de aanwezigheid van asbest kan pas worden verkregen na specialistisch onderzoek.

Hoe komt de conclusie tot stand?

Bij de beoordeling komen de volgende conditiescores voor: uitstekend, goed, redelijk, matig, slecht en zeer slecht. Hierbij worden ernst (ernstig, serieus of gering gebrek), omvang en intensiteit van gebreken gewogen.
Aan de hand van deze scores worden herstelprioriteiten bepaald. De herstelprioriteiten worden mede bepaald aan de hand effecten op gebruiksmogelijkheden en kosteneffecten van het herstel. Mogelijke consequenties bij het niet of later uitvoeren van herstelwerkzaamheden en de kans op eventuele gevolgschaden wegen eveneens mee bij de beoordeling.
Bij deze beoordeling speelt de leeftijd van de woning ook een rol.

De kostenraming.

In de ramingen worden kosten welke buiten het reguliere onderhoud vallen opgenomen.
Bij de opstelling van de minimale kosten voor herstel wordt er vanuit gegaan dat de werkzaamheden door een aannemer worden uitgevoerd. Voor kundige doe-het-zelvers zullen de kosten aanzienlijk lager kunnen uitvallen. Bij hoofdstuk 12 staan de kostenramingen getotaliseerd.. Voor de ramingen van de kosten wordt o.a. gebruik gemaakt van normboeken zoals deze gelden voor bouwkundige en/of installatietechnische werkzaamheden..
Uitgangspunt voor de kostenramingen is functioneel herstel aan het onderdeel waaraan een gebrek is geconstateerd. Meerkosten welke zouden kunnen voortvloeien uit aanpassingen van de overige bestaande onderdelen in verband met kleine structuur-, textuur of kleurverschillen zijn niet in de ramingen betrokken. Kosten voor regulier onderhoud worden buiten beschouwing gelaten.
Bij de opgegeven kosten dient er rekening mee te houden dat de kosten slechts indicatief zijn, met andere woorden, er kunnen nog verschillen optreden. Van invloed zijn o.a. verschillen tussen "de theorie" (de normboeken) en "de praktijk" (de marktsituatie), maar ook de vraag of een aannemer zijn werkzaamheden ongestoord (woning onbewoond en leegstaand) kan uitvoeren. Ook speelt het eventueel gelijktijdig laten uitvoeren van de werkzaamheden een rol.
Kostenramingen zijn slechts indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Voor een marktconforme benadering van de te verwachten kosten is het noodzakelijk om offerten op te vragen bij aannemers en/of installateurs. Hierbij verdient het altijd aanbeveling om bij omvangrijke werkzaamheden meerdere aannemers en/of installateurs een prijsgave te laten doen voor de genoemde werkzaamheden. Via onderhandeling nog wel eens extra korting worden bedongen.Wees er overigens op bedacht dat (ook) aannemers en installateurs zich bij hun offerte slechts kunnen baseren op hun visuele opname. Verrassingen kunnen soms ontstaan wanneer bij demontage van onderdelen en/of afwerkingen blijkt dat achterliggende constructies niet naar behoren functioneren.

Aansprakelijkheid EP Bouwadvies B.V..

EP Bouwadvies B.V. streeft naar een zo deugdelijk mogelijke benadering en verantwoording. De inhoud van het rapport wordt met zorg en naar beste kunnen samengesteld.
Het bureau aanvaardt binnen het keuringsconcept haar verantwoordelijkheid voor beroepsfouten conform de wet.
Van een "beroepsfout" is slechts sprake indien het ingenieursbureau - binnen de mogelijkheden van een visuele onderzoeksmethode en met in achtname van de gemelde belemmerende factoren - ernstig verwijtbaar is tekort geschoten in de uitvoering van haar taak.
Onder belemmerende factoren kunnen vallen o.a. weersomstandigheden (regen, vorst, sneeuw, droogte), slechte bereikbaarheid van onderdelen (door huisraad, afwerkingen, ontbrekende sleutels, zonder gevaar voor lijf en leden en de gezondheid, zonder schade te berokkenen, zonder specifieke hulpmiddelen niet bereikbaar) etc.
Het bureau is niet aansprakelijk voor schade door "verborgen gebreken" en/of "tekortkomingen". Ook voor schades aan z.g. geregistreerde onderdelen aanvaardt het bureau geen aansprakelijkheid.
Van een "verborgen gebrek" of "verborgen tekortkoming" is sprake indien dit - binnen de mogelijkheden van een visuele onderzoeksmethode en met in achtname van de gemelde belemmerende factoren - redelijkerwijs niet kon worden waargenomen. Van een "tekortkoming" is sprake indien door een tekort aan kwaliteit het normaal functioneren van een onderdeel word belemmerd of ernstig beperkt. De som van"terkostkomingen"kan leiden tot een "gebrek". Van een "gebrek"is sprake indien door een tekort aan kwaliteit een onderdeel niet meer zijn oorspronkelijke functie kan vervullen.
EP Bouwadvies B.V. heeft het recht tekortkomingen met betrekking tot de geleverde dienst uit eigener beweging kosteloos te repareren.
Bij verschillen van inzicht tussen Opdrachtgever en EP Bouwadvies B.V. ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, zal door partijen met spoed naar een oplossing worden gezocht.
Bij beroepsfouten zal in voorkomende gevallen uitsluitend aanspraak gemaakt kunnen worden op vergoedingen van schade: naar keuze van het bouwkundig bureau of in de vorm van herstel of vervanging zijdens het bouwkundig bureau dan wel uitbetaling van herstel- of vervangingskosten alsmede de kosten van deskundigen voor de beoordeling van de rapportage in verband met gestelde gebreken.
Geen vergoeding van schade vindt plaat t.a.v. gevolgschades, schade aan inboedel e.d.
Mogelijke vergoedingen van schade door het bouwkundig bureau hebben een relatie met de verjaringstermijn van verantwoordelijkheid (beroepsfout) volgens de wet en het indemniteit's beginsel.
(Indemniteitsbeginsel is een schadevergoedingsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel dat vergoeding van schade er ten hoogste toe mag leiden dat herstel- of vervangingskosten van schade dezelfde kwaliteit zonder optreden van schade zou zijn geweest, niet in betere). De aansprakelijkheid voor alle andere gevolgschade is uitgesloten.
Aansprakelijkheid (beroepsfout) geldt voor visueel waarneembare gebreken welke tijdens de inspectie (momentopname) hadden kunnen worden waargenomen.
Belemmerende factoren tijdens de inspectie zoals o.a. jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerkingen en dergelijke hebben hier invloed op.
Aansprakelijkheid geldt niet voor vergoedingen van schade van verborgen gebreken (belemmerende factoren ...) en geldt evenmin voor alle schade die hieruit voortkomt.
Mogelijke aansprakelijkheid (beroepsfout) en eventuele vergoeding van schade dient door het bouwkundig bureau te kunnen worden vastgesteld alvorens een en ander wordt hersteld.
Herstel- of vervangingskosten van schade wordt vergoed tot maximaal het bedrag waarbij de oorspronkelijke functie (het gewone gebruik) van het bouwdeel op korte termijn dient te worden gewaarborgd.
Vergoeding van kosten van herstel of vervangen geldt voor de vastgestelde schade en niet voor gevolgschade.
Kosten van herinspectie en het inschakelen van deskundigen voor de beoordeling van mogelijke aansprakelijkheid zijn naar keuze van het bouwkundig bureau, voor zover van toepassing en vooraf vastgesteld, komen voor rekening van de in ongelijk te stellen partijen.
Schade die Opdrachtgever leidt en waarvoor EP Bouwadvies B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan de Opdrachtgever uitsluitend volgens de onderstaande bepalingen vergoed:
* Schade die Opdrachtgever aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door EP Bouwadvies B.V. lijdt, is slechts te vergoeden tot een bedrag van maximaal € 450,00 per niet geleverde dienst en voor zover de termijn- overschrijding meer bedraagt dan 15 werkbare dagen na de overeengekomen datum van oplevering. Het recht op deze schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen 14 dagen na het constateren van schade schriftelijk een beroep is gedaan.
* De keuringen zijn primair gebaseerd op een visueel onderzoek (dat wat men redelijkerwijs kan zien, voelen, horen en ruiken) van de daartoe redelijkerwijs bereikbare onderdelen en bestudering van eventueel voorhanden zijnde tekortkomingen. De rapportages dragen derhalve een algemeen karakter en zijn een momentopname. EP Bouwadvies B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die in verband wordt gebracht of verband mocht blijken te houden met niet visueel waarneembare onderdelen tenzij anders omschreven in de rapportage. Vermeende aanspraken op schadevergoeding dienen binnen zes maanden na oplevering van het keuringsrapport schriftelijk te worden ingediend. Gebaseerd op de te verwachten inspanningsverplichting en het hiervoor betaalde honorarium zal het recht op schadevergoeding, met als berekeningsgrondslag de schade gebaseerd op de dagwaarde, in totaal per opdracht maximaal 10% van de vrijwillige onderhandse verkoopwaarde van het gekeurde object tot een maximum van € 5.000,00 bedragen, onder aftrek van de hieronder beschreven franchise.
* Franchise: Aangezien aan elke bestaande woning of appartement kleine gebreken zijn, is een franchise van toepassing van 2% van de aankoopwaarde met een minimum van € 1500,00. Een franchise houdt in dat schade tot het franchisebedrag niet wordt vergoed.
Recht op schadevergoeding is niet aanwezig als eventueel gebleken schade reeds door de Opdrachtgever is hersteld voordat EP Bouwadvies B.V. hiervoor aansprakelijk is gesteld en/of EP Bouwadvies B.V. de schade heeft kunnen constateren.
Aansprakelijkheid van EP Bouwadvies B.V. is uitgesloten in de volgende gevallen:
* Schade verband houdende met of ten gevolge van verkeerde kostenramingen en/of verkeerde prijsopgaven.
* Schade door het niet in het keuringsrapport of checklisten vermelden, of onvolkomen vermelden, van bodemverontreiniging en/of milieuproblemen.
* Schade voortkomend uit adviezen en rapportages welke zijn gebaseerd op bij externe deskundigen ingewonnen informatie.
* Adviezen van EP Bouwadvies B.V. ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door haar verrichte diensten zijn vrijblijvend. EP Bouwadvies B.V. is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met haar diensten.
* Directe of indirecte bedrijfsschaden, gederfde winst, gemiste besparingen en/of subsidies,
* Kosten voortvloeiend uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade,
* Schade al gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van Opdrachtgever,
* Schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers, (ondeugdelijk) uitgevoerd herstelwerk,
* Schaden als gevolg van door EP Bouwadvies B.V. gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.
* Als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden,
* Schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan,
Indien de bouwkundige bij de uitvoering van zijn inspectiewerkzaamheden aantoonbaar schade heeft veroorzaakt aan het te keuren object, is hij daarvoor aansprakelijk.
Het ingenieursbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden.
Opdrachtgever vrijwaart EP Bouwadvies B.V. voor aanspraken van derden, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door EP Bouwadvies B.V. uitgevoerde opdracht, indien en voor zover EP Bouwadvies B.V. daarvoor krachtens het bepaalde in dit rapport jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is.
Voor zover niet anders bepaald in het bovenstaande is van toepassing de "Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en Adviserend Ingenieursbureau 2001 (RVOI 2001)". Een exemplaar van deze regeling kan kosteloos bij het ingenieursbureau worden ingezien of worden besteld bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht, Postbus 30424, 2500 GK Den Haag.

Overeenkomsten en leveringsvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.